tanie noclegi, apartamenty - rezerwacja przez Internet

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO inTurs.net

(dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

Na potrzeby niniejszego Regulaminu terminy w nim zawarte oznaczają co następuje:

PARTNER – osoba fizyczna, która oddaje w dzierżawę POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ w celu emisji REKLAMY.

WITRYNA PARTNERA – zbiór stron internetowych, domen i/lub poddomen, do których prawa, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i realizacji UMOWY, należą do PARTNERA.

POWIERZCHNIA REKLAMOWA – wyznaczony fragment lub fragmenty stron internetowych z WITRYNY PARTNERA przeznaczone do emitowania REKLAM, a także samodzielna domena lub poddomena internetowa.

REKLAMA – każda forma komunikatu reklamowego, kierująca do SERWISU za pomocą odnośnika hipertekstowego (linku), wyświetlana na WITRYNIE PARTNERA.

PROGRAM PARTNERSKI - współpraca pomiędzy PARTNEREM a firmą inTurs.net mająca na celu osiągnięcie obopólnych korzyści.

OBIEKT - samodzielne mieszkanie (apartament) lub dom przeznaczone do wynajmu.

SERWIS - wszystkie strony internetowe oraz bazy danych zarządzane przez inTurs.net.

UŻYTKOWNIK – osoba, która trafiła do SERWISU po przejściu z POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PARTNERA.

REZERWACJA - oświadczenie chęci wynajmu OBIEKTU w określonym terminie, złożone przez UŻYTKOWNIKA w SERWISIE.

WARTOŚĆ REZERWACJI - łączna kwota, jaką UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zapłacić za wynajem OBIEKTU, wynikająca z iloczynu liczby noclegów i ceny brutto za noc.

DANE - każda informacja o PARTNERZE podana w SERWISIE.

REJESTRACJA - wprowadzenie DANYCH o PARTNERZE do SERWISU.

CZYNSZ DZIERŻAWY - wynagrodzenie należne PARTNEROWI z tytułu oddania w dzierżawę praw do POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w WITRYNIE PARTNERA celem emisji REKLAM inTurs.net.

STAN KONTA – wartość środków pieniężnych zgromadzonych za dany miesiąc kalendarzowy w ramach PROGRAMU PARTNERSKIEGO.

PANEL ADMINISTRACYJNY - część SERWISU dostępna dla PARTNERA po podaniu hasła, umożliwiająca administrowanie REKLAMAMI oraz śledzenie dokonanych za ich pośrednictwem REZERWACJI.

UMOWA - umowa dzierżawy praw do POWIERZCHNI REKLAMOWEJ zawierana pomiędzy PARTNEREM a inTurs.net.

REGULAMIN - niniejsze ogólne warunki współpracy pomiędzy PARTNEREM a inTurs.net.

 1. Organizatorem PROGRAMU PARTNERSKIEGO jest Agencja inTurs.net Ireneusz Bogdan, będąca właścicielem SERWISU, mająca siedzibę w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 817-171-03-62 oraz numerem Regon 356594593, zwana dalej inTurs.net.
 2. Celem PROGRAMU PARTNERSKIEGO jest reklamowanie SERWISU użytkownikom sieci internetowej poprzez umieszczanie REKLAMY na WITRYNIE PARTNERA, czego efektem byłoby dokonanie przez UŻYTKOWNIKA REZERWACJI.
 3. W PROGRAMIE PARTNERSKIM może brać udział każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, akceptująca warunki niniejszego REGULAMINU, która zawarła z inTurs.net stosowną UMOWĘ.
 4. Podejmując jakiekolwiek działania wynikające z realizacji PROGRAMU PARTNERSKIEGO PARTNER zobowiązuje się dbać o zachowanie dobrego imienia firmy inTurs.net.
 5. Strony internetowe PARTNERA, na których będą zamieszczane REKLAMY, muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się nakłaniania do dokonania REZERWACJI metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.
 6. PARTNER zna i akceptuje sposób zliczania kliknięć i REZERWACJI, polegający na akceptacji plików cookies przez potencjalnych UŻYTKOWNIKÓW. PARTNER jest świadomy, że w przypadku, kiedy odpowiednie cookies ze stron SERWISU nie zostaną przyjęte przez potencjalnego UŻYTKOWNIKA, nie zostaną zliczone na rzecz PARTNERA ani kliknięcia, ani także dokonane REZERWACJE.
 7. W przypadku gdy przejście przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU nastąpi z dwóch REKLAM dwóch różnych PARTNERÓW, to REZERWACJA zostanie zaliczona temu PARTNEROWI, którego REKLAMA została użyta jako ostatnia.
 8. PARTNER nie może modyfikować odnośników hipertekstowych (linków) prowadzących do SERWISU i dostarczonych przez firmę inTurs.net. W szczególności PARTNER nie może modyfikować ich w taki sposób, by do potencjalnych UŻYTKOWNIKÓW były wysyłane pliki cookies bez świadomego i dobrowolnego kliknięcia w REKLAMĘ przez UŻYTKOWNIKA.
 9. Przystąpienie do PROGRAMU PARTNERSKIEGO jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz podpisaniu i przesłaniu na adres siedziby firmy inTurs.net UMOWY, którą można wygenerować zaraz po dokonaniu REJESTRACJI. PARTNER, dokonując REJESTRACJI oświadcza, iż wszystkie podane DANE potrzebne do prawidłowej REJESTRACJI i sporządzenia UMOWY są poprawne i zgodne z prawdą.
 10. Firma inTurs.net zastrzega sobie prawo wyboru PARTNERÓW, którzy mieliby wziąć udział w PROGRAMIE PARTNERSKIM.
 11. Po dokonaniu przez PARTNERA REJESTRACJI firma inTurs.net zobowiązuje się umożliwić PARTNEROWI tworzenie w PANELU ADMINISTRACYJNYM indywidualnych odnośników hipertekstowych (linków) do SERWISU oraz pobranie gotowych REKLAM do zamieszczenia na POWIERZCHNI REKLAMOWEJ. W panelu tym PARTNER będzie mógł także śledzić na bieżąco liczbę kliknięć i REZERWACJI dokonanych za pośrednictwem REKLAM.
 12. inTurs.net wypłaci PARTNEROWI CZYNSZ DZIERŻAWY za każdą REZERWACJĘ, w przypadku której spełnione zostaną łącznie następujące trzy warunki:
  • (i) UŻYTKOWNIK świadomie i dobrowolnie kliknie na REKLAMĘ PARTNERA prowadzącą do SERWISU;
  • (ii) UŻYTKOWNIK dokona REZERWACJI najpóźniej w ciągu 90 dni od kliknięcia w REKLAMĘ;
  • (iii) UŻYTKOWNIK zrealizuje tę REZERWACJĘ, czyli skorzysta z zarezerwowanej usługi noclegowej oraz dokona za nią pełnej płatności.
 13. CZYNSZ DZIERŻAWY przysługujący PARTNEROWI jest określony procentowo i wynosi od 3% do 14% WARTOŚCI REZERWACJI. Stawka procentowa zależna jest od zarezerwowanego przez UŻYTKOWNIKA OBIEKTU, a także od STANU KONTA w danym miesiącu kalendarzowym, zgodnie z poniższą tabelą:
  STAN KONTA MNOŻNIK MINIMAlNA PROWIZJA
  (zależna od zarezerwowanego OBIEKTU)
  MAKSYMALNA PROWIZJA
  (zależna od zarezerwowanego OBIEKTU)
  od 0 zł 1 3% 7%
  od 500 zł 1,2 3,6% 8,4%
  od 1000 zł 1,4 4,2% 9,8%
  od 1500 zł 1,6 4,8% 11,2%
  od 2000 zł 1,8 5,4% 12,6%
  od 2500 zł 2 6% 14%
 14. Dokładną WARTOŚĆ REZERWACJI oraz aktualny STAN KONTA PARTNER może każdorazowo sprawdzić w PANELU ADMINISTRACYJNYM.
 15. Wynagrodzenie, w postaci CZYNSZU DZIERŻAWY, o którym mowa w punkcie 13, jest wynagrodzeniem brutto, co oznacza, że zawiera w sobie podatek VAT (w przypadku, gdy PARTNER jest płatnikiem tego podatku) i podatek dochodowy od osób fizycznych, które PARTNER jest zobowiązany rozliczyć samodzielnie zgodnie z obowiązującym prawem.
 16. Firma inTurs.net zobowiązuje się wypłacić PARTNEROWI wynagrodzenie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez PARTNERA poprawnej faktury VAT lub rachunku, zgodnie ze wzorem znajdującym się w PANELU ADMINISTRACYJNYM PARTNERA, jednak nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dostarczenia faktury VAT lub rachunku pocztą na adres siedziby firmy inTurs.net. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy podany przez PARTNERA na fakturze VAT lub rachunku.
 17. Wynagrodzenie, w postaci CZYNSZU DZIERŻAWY, jest należne PARTNEROWI w momencie, gdy jego STAN KONTA na koniec danego miesiąca kalendarzowego wynosi minimum 50 PLN, w przeciwnym wypadku STAN KONTA zostaje przeniesiony na kolejny miesiąc.
 18. Z zastrzeżeniem pkt. 17, wynagrodzenie będzie wypłacane raz w miesiącu i należne jest PARTNEROWI od 5. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym UŻYTKOWNIK zrealizował REZERWACJĘ, co oznacza, że najwcześniej w tym dniu, a najpóźniej 20. dnia tego miesiąca, PARTNER musi wystawić na firmę inTurs.net fakturę VAT lub rachunek na kwotę należnego wynagrodzenia. Faktura VAT lub rachunek powinny opiewać na kwotę jaka widnieje w PANELU ADMINISTRACYJNYM PARTNERA, powinny być podpisane i wysłane pocztą niezwłocznie na adres siedziby firmy inTurs.net. Faktura VAT lub rachunek wystawione po tym terminie lub wystawione błędnie, w szczególności na inną kwotę lub niezgodnie ze wzorem znajdującym się w PANELU ADMINISTRACYJNYM, będą nieważne, a wynagrodzenie za dany miesiąc nie będzie przysługiwać PARTNEROWI.
 19. Jeżeli PARTNER poleci niniejszy PROGRAM PARTNERSKI osobie trzeciej, która dokona REJESTRACJI i nawiąże współpracę w ramach PROGRAMU PARTNERSKIEGO, to będzie otrzymywał CZYNSZ DZIERŻAWY zwiększony o 20% STANU KONTA poleconej osoby.
 20. PARTNER zachowa w poufności wszelkie informacje biznesowe i operacyjne uzyskane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz wywiązywaniem się z UMOWY oraz nie będzie ujawniać tych informacji osobom trzecim. Powyższe postanowienie odnosi się w szczególności do wysokości wynagrodzenia oraz statystyk przekazywanych PARTNEROWI jako uczestnikowi PROGRAMU PARTNERSKIEGO.
 21. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania UMOWY w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 22. W przypadku stwierdzenia przez firmę inTurs.net, że PARTNER łamie postanowienia niniejszego REGULAMINU, firma inTurs.net ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć PARTNERA z PROGRAMU PARTNERSKIEGO, a tym samym wypowiedzieć UMOWĘ nie zachowując okresu wypowiedzenia. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne. Firmie inTurs.net przysługuje również prawo do obciążenia PARTNERA ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innymi kosztami będącymi konsekwencją niezgodnej z REGULAMINEM, netykietą i/lub prawem działalności PARTNERA.
 23. W przypadku rozwiązania UMOWY przez PARTNERA lub jego wykluczenia przez firmę inTurs.net z udziału w PROGRAMIE PARTNERSKIM wynagrodzenie nie jest należne za REZERWACJE zrealizowane po wygaśnięciu UMOWY. W przypadku rozwiązania UMOWY przez firmę inTurs.net wynagrodzenie jest należne do momentu zrealizowania wszystkich dokonanych za pośrednictwem REKLAM PARTNERA REZERWACJI.
 24. inTurs.net zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego REGULAMINU w dowolnym czasie poprzez publikację nowej wersji w SERWISIE, o czym PARTNER zostanie powiadomiony listem e-mail. Jeżeli PARTNER nie zgadza się z nową treścią REGULAMINU, ma prawo w terminie 14. dni od daty powiadomienia do pisemnej rezygnacji z PROGRAMU PARTNERSKIEGO. W takim przypadku PARTNER zachowuje prawo do należnego wynagrodzenia do momentu zrealizowania wszystkich dokonanych za pośrednictwem REKLAMY PARTNERA REZERWACJI.
 25. Zamieszczenie REKLAMY w sieci Internet jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego REGULAMINU.
NoweNoce.pl - rezerwuj jeszcze wygodniej!